Termes i condicions

1. Abast dels serveis
2. Compte d’usuaris
3. Sobre les condicions d’accés i les modalitats de subscripció
4. Disposició de productes anteriors
5. Preu i formes de pagament
6. Atenció a l’usuari
7. Dret de desistiment
8. Durada i terminació
9. Enviament i lliurament del producte
10. Codis de descompte i sortejos
11. Propietat intel·lectual i industrial
12. Responsabilitats de l’usuari
13. Responsabilitats de Bookish
14. Limitació de responsabilitat de Bookish
15. Reclamacions
16. Tractament de dades personals
17. Independència de les clàusules
18. Legislació aplicable i jurisdicció aplicable
19. Modificació de les condicions generals

L’acceptació del present document de condicions generals suposa una relació contractual vinculant entre vostè (en endavant, “Vostè”, “Usuari” i/o els “Usuaris” indistintament) i la titular de la plataforma, la companyia BOOKISH VENTURES, S. L., (en endavant, “Bookish”), domiciliada al carrer Vilafranca, número 7, CP 08024, Barcelona, amb número d’identificació fiscal B-67022327, registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 47558, foli 42, secció 8, full 505348, i adreça de correu electrònic privacidad@bookish.es.

A continuació, es detallen les condicions que regeixen la relació contractual que estableix l’ús de les plataformes de Bookish per part dels Usuaris (en endavant, la “Plataforma” o “Plataformes”, indistintament), és a dir, Bookish i Bookids.

Si us plau, llegeixi aquests termes amb deteniment i asseguri’s que els entén abans de contractar els nostres serveis. En formalitzar una comanda, Vostè confirma que està d’acord amb els presents termes i condicions i, per tant, declara que:
- Vostè entén i comprèn les condicions aquí exposades.
- Vostè és major d’edat, té més de divuit anys o, en cas contrari, capacitat legal suficient per a la contractació d’aquests serveis.

Per tant, tingui en compte que l’accés al servei de les Plataformes és de caràcter voluntari.

1. Abast dels serveis

Les Plataformes Bookish i Bookids ofereixen als seus usuaris registrats la possibilitat de contractar una subscripció mensual de pagament anual, així com de subscriure’s a una recepció mensual, bimestral o trimestral d’una capsa amb llibres sorpresa per a adults o infants, respectivament, prèviament seleccionats per Bookish, d’acord amb la línia de producte o col·lecció seleccionada per cada Usuari (en endavant, els “Productes”, “Producte” o “Capsa”, indistintament). De la mateixa manera, la Plataforma ofereix la possibilitat d’adquirir aquests Productes a mode de regal per a tercers.

La compra dels Productes implica també l’enviament dels productes al domicili postal indicat per l’Usuari a aquest efecte.

En endavant, el servei de subscripció, així com el servei de lliurament del Producte, seran anomenats com el “Servei” i/o els “Serveis” indistintament.

2. Compte d’usuaris

Per donar-se d’alta a la Plataforma com a Usuari, i poder vincular-se contractualment, l’Usuari ha de tenir almenys 18 anys d’edat o, en cas contrari, disposar de capacitat legal suficient per poder subscriure aquest contracte.

Per convertir-se en Usuari de Bookish i/o Bookids i poder sol·licitar una comanda, Vostè ha de registrar-se com a tal a la Plataforma, a l’apartat “Subscriu-t’hi”, i emplenar el formulari incorporat a aquest efecte, en què ha d’indicar el seu nom complet i adreça de correu electrònic, així com una clau d’accés (contrasenya). La contrasenya és personal i intransferible i l’Usuari la pot modificar, en qualsevol moment posterior al registre com a tal, a les Plataformes.

Una vegada l’Usuari ha emplenat el formulari de registre, rebrà a l’adreça electrònica facilitada la confirmació del registre a la Plataforma.

Per a la compra de Productes per regalar, ha d’anar a l’apartat “REGALA” de la Plataforma i seleccionar el tipus de subscripció o col·lecció per regalar. A partir d’aquí, Vostè pot escollir una de les dues modalitats de regal (en endavant, “Subscripció Regal”):

1. Una Capsa. En aquest cas, ha de triar el tipus de col·lecció de llibres del seu interès i introduir les dades del receptor de la comanda, així com les dades d’enviament i facturació.
2. Una targeta regal. Li enviarem per correu electrònic una targeta regal perquè la pugui imprimir o reenviar a la persona regalada. En aquest cas, serà la persona regalada qui esculli la col·lecció de Productes i qui bescanviï el tiquet a la Plataforma a l’apartat “Bescanvia el teu regal”.

D’acord amb el que s’ha indicat, l’Usuari garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes, i es compromet a notificar a Bookish qualsevol canvi o modificació d’aquestes dades.

D’altra banda, la Plataforma disposa d’un programa de referits a través del qual Vostè pot recomanar a les seves amistats els serveis de Bookish. En el cas que algun dels seus amics se subscrigui a la Plataforma fent servir l’enllaç facilitat per Bookish a aquest efecte, Vostè disposarà d’un descompte d’un cinquanta per cent (50 %) en la renovació següent. A més, el seu amic disposarà d’un vint per cent (20 %) de descompte en la seva primera Subscripció.

En el supòsit que l’Usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si la companyia considera que existeixen motius fonamentats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat d’aquestes dades, pot denegar-se-li l’accés i ús present o futur de la Plataforma o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

3. Sobre les condicions d’accés i les modalitats de subscripció

Per poder gaudir dels Productes, l’Usuari s’hi ha de subscriure, i per fer-ho ha de triar la modalitat de subscripció que més li convingui entre les diferents opcions: mensual, bimestral o trimestral.
- En la subscripció mensual de pagament anual, l’Usuari rep una Capsa al mes durant un any.
- En la subscripció mensual, l’Usuari rep una Capsa al mes.
- En la subscripció bimestral, l’Usuari rep una Capsa cada dos mesos.
- En la subscripció trimestral, l’Usuari rep una Capsa cada tres mesos.

Sense perjudici del que s’ha esmentat, la subscripció s’entendrà automàticament renovada per iguals períodes successius, llevat que l’Usuari comuniqui la seva voluntat de donar-se de baixa del Servei, d’acord amb el procediment de baixa indicat a l’apartat “Durada i terminació”.

Així mateix, Vostè pot regalar una Subscripció Regal mensual durant un (1), tres (3), sis (6) o dotze (12) mesos.

Per a qualsevol tipus de canvi en la subscripció, pot posar-se en contacte amb nosaltres a l’adreça contacto@bookish.es.

4. Disposició de productes anteriors

A Bookish no hi ha excedents de Producte, atès que el nombre d’enviaments es genera sota demanda (cobrament de la renovació mensual, bimestral, trimestral o mensual de prepagament anual).

5. Preus i formes de pagament

El preu pels diferents Productes que l’Usuari pugui adquirir a la Plataforma apareixeran sempre en euros i inclouran els impostos corresponents. Les despeses d’enviament apareixeran de forma separada i no estan incloses en el preu, excepte en el cas dels enviaments a Espanya, que estan exempts de despeses addicionals.

En el procés de compra de la subscripció, Vostè disposa de diverses modalitats de pagament: pot abonar els imports a través de Paypal i/o mitjançant la passarel·la de pagament Stripe, que li permet fer el pagament amb targeta de dèbit i/o crèdit.
Llevat que l’Usuari indiqui que vol cancel·lar la subscripció, se li carregarà automàticament la quota corresponent al Servei de Subscripció, i per fer-ho s’utilitzarà el mètode de pagament seleccionat.

Atesa la naturalesa periòdica de la subscripció, Bookish carregarà el primer pagament a la targeta de crèdit o dèbit de la qual hagi donat o seleccionat les dades en el procés de subscripció. Els pagaments posteriors es faran el dia vint-i-dos (22) de cada mes següent. Així, el dia vint-i-dos (22) de cada mes es procedirà a la renovació automàtica de la subscripció.

En el cas de Subscripcions Regal, el pagament de la totalitat de l’import de la subscripció s’ha de fer per avançat.

L’Usuari pot sol·licitar la factura en format electrònic escrivint a l’adreça contacto@bookish.es durant el mes en curs en què s’hagi subscrit a la Plataforma o se li hagi passat la renovació corresponent. Així mateix, l’Usuari pot sol·licitar a Bookish l’emissió de la factura per la compra del Producte en suport paper.

Una vegada fet el pagament, l’Usuari comprador rebrà de part de Bookish un correu a l’adreça electrònica associada a la seva subscripció que informarà que la compra i el pagament s’han fet correctament. Aquest missatge inclourà informació sobre la subscripció i el preu pagat per l’Usuari.

Si Vostè no rep aquest missatge sobre la comanda feta i el pagament del Producte, si us plau, posi’s en contacte amb Bookish a l’adreça de correu electrònic contacto@bookish.es.

6. Atenció a l’usuari

Bookish posa a disposició dels Usuaris l’adreça electrònica contacto@bookish.es per contactar amb Bookish i solucionar conjuntament qualsevol dubte o incidència.
També poden contactar amb Bookish mitjançant els seus perfils a les xarxes socials Twitter, Instagram o Facebook.

7. Dret de desistiment

L’Usuari pot desistir de la subscripció en un termini de catorze (14) dies naturals des del dia en què l’Usuari, o un tercer indicat per ell, rebi el Producte. Per exercir el dret de desistiment, l’Usuari ha de fer la sol·licitud corresponent per correu electrònic a l’adreça contacto@bookish.es.
- Per a les subscripcions mensuals, bimestrals i trimestrals, l’Usuari pot desistir en un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del dia en què l’Usuari o un tercer indicat per ell rebi la Capsa mensual. Cada vegada que es renovi una subscripció mensual, es renovarà idènticament el dret de desistiment de l’Usuari.
- En la subscripció mensual de pagament anual o “Pla anual”, l’Usuari pot desistir únicament en un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del dia en què l’Usuari o un tercer indicat per ell rebi la primera Capsa. Cada vegada que es renovi una subscripció anual, es renovarà idènticament el dret de desistiment de l’Usuari.

Per poder exercir aquest dret, l’Usuari ha de comunicar-ho a Bookish a l’adreça contacto@bookish.es. Una vegada comunicada la seva voluntat de desistiment de la Subscripció, l’Usuari ha d’enviar el Producte de desistiment a l’adreça: C. Mataró, 9 (nau 2)
08980 Sant Feliu de Llobregat


El Producte ha d’incloure tots els elements originals que contenia i no ha de tenir mostres d’ús. Bookish reemborsarà a l’Usuari el pagament corresponent a aquest Producte objecte de desistiment rebut de part seva en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informada de la seva decisió de desistiment. Malgrat això, Bookish es reserva la facultat de retenir el reemborsament de les quantitats per retornar a l’Usuari fins que hagi rebut els productes objecte de desistiment o fins que l’Usuari hagi presentat una prova de devolució d’aquests productes. El reemborsament no inclou cap despesa d’enviament que l’Usuari hagi abonat.

Bookish informa l’Usuari que és l’Usuari a qui pertoquen les despeses de devolució del Producte objecte de desistiment, ja que Bookish no assumirà ni recollirà aquest Producte, excepte si el Producte és defectuós. En aquest últim cas, les devolucions de Productes amb defectes correran a càrrec de Bookish, sempre que l’Usuari hagi abonat, si escau, despeses d’enviament en el moment de la compra del Producte.

Bookish es reserva el dret de formular reclamacions quan els Productes retornats mostrin indicis d’ús o danys, i que no es degui a causes imputables a Bookish. En aquest supòsit, el personal de Bookish es posarà en contacte amb l’Usuari pels mitjans facilitats per aquest per iniciar les comprovacions oportunes sobre el que pot haver passat.

Tingui en compte que el reemborsament es farà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat en fer la comanda. La propietat i riscos de pèrdua del Producte passaran a l’Usuari en el moment del lliurament del Producte. Aquest risc quedarà a càrrec de l’Usuari en cas de devolució, fins que el Producte sigui lliurat a Bookish.

Baixa de la subscripció de tracte successiu o continuada:
En el cas de la subscripció mensual de pagament anual o en la Subscripció Regal de tres, sis o dotze mesos, Bookish garanteix a l’Usuari la possibilitat de donar-se de baixa del Servei en qualsevol moment i sense cap cost, sempre que l’enviament del Producte no hagi estat processat (és a dir, entre els dies u (1) i deu (10), ambdós inclosos, del mes en curs). En aquest cas, la cancel·lació tindrà efecte al mes següent a aquell en què s’hagi exercit la cancel·lació.

En aquells casos en què l’Usuari o un tercer indicat per ell es doni de baixa d’un servei de subscripció mensual de pagament anual, o bé d’una Subscripció Regal de tres, sis o dotze mesos, si en sol·licitar la baixa del Servei l’Usuari o la persona regalada ha gaudit d’algun dels Productes, es reemborsarà a l’Usuari només l’import corresponent a la part proporcional. El reemborsament es farà a través del mateix mètode de pagament utilitzat pel Subscriptor per a la contractació de la Subscripció.

8. Durada i terminació

Els Serveis de subscripció tenen una durada inicial mensual, bimestral o trimestral en funció de la contractació feta i es prorroguen automàticament per períodes de durada idèntica a la durada inicial, excepte si l’Usuari sol·licita la baixa dels Serveis mitjançant una comunicació per escrit a l’adreça electrònica contacto@bookish.es, amb una antelació mínima d’un (1) dia natural a la data d’expiració de la durada inicial o pròrroga en curs.

9. Enviament i lliurament del producte

L’Usuari ha d’indicar l’adreça postal on vol rebre els Productes, així com una adreça postal a la qual enviar la Subscripció Regal. Li recomanem que utilitzi una adreça postal on pugui assegurar que algú pot rebre el paquet en horari habitual de repartiment, és a dir, de dilluns a divendres entre les 9.00 hores i les 20.00 hores. Amb l’objectiu d’optimitzar el procés de lliurament, Bookish recomana a l’Usuari que valori detingudament l’adreça de lliurament i s’asseguri que les dades són correctes i completes.

Els enviaments es fan a l’àmbit nacional i internacional, excepte a les illes Canàries, Ceuta i Melilla. Bookish tampoc envia el seu Producte, en l’àmbit internacional, ni a Andorra, ni al Regne Unit, ni a la resta de països que no figuren a la seva pàgina de pagament en l’apartat País. El preu corresponent a les despeses d’enviament pot variar en funció de la destinació i, en conseqüència, el preu per l’enviament serà l’establert en el moment de la sol·licitud i abans de fer el pagament. Els enviaments dins d’Espanya són gratuïts. Les tarifes de despeses d’enviament cap a altres països són les següents:

- Portugal: 2,18 €
- França, Països Baixos: 4,78 €
- Itàlia: 5,64 €
- Zones 1 i 2: Àustria (2), Dinamarca (2), Finlàndia (2), Grècia (2), Irlanda (2), Luxemburg (1) i Suècia (2): 10,78 €
- Zona 3: Bulgària, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República Txeca, Romania, Suïssa: 11,73 €
- LATAM - 16,98 €
- EUA - 19,58 €

Si us plau, tingui en compte que, a més dels preus dels Productes i despeses d’enviament que aplicarem a la seva comanda, el seu país de residència pot requerir l’abonament d’impostos i aranzels d’importacions. Si us plau, contacti amb la seva duana local per a més informació relativa als impostos i aranzels vigents abans de fer la comanda. No ens fem responsables del pagament d’aquests aranzels i impostos i, en el cas que es negui a abonar aquests impostos i aranzels, i la comanda se’ns retorni, li requerirem que aboni tots els costos duaners derivats d’aquesta acció.

Els Productes seran tramesos entre el dia 15 i el dia 20 de cada mes, excepte circumstàncies excepcionals. Així mateix, l’Usuari rebrà un correu electrònic per part de l’empresa de missatgeria corresponent per poder fer un seguiment de l’estat del seu lliurament. Totes les comunicacions relacionades amb l’enviament i el lliurament dels Productes aniran a càrrec del transportista que correspongui.

Bookish no garanteix el compliment dels períodes de lliurament abans esmentats en cas de força major, accions o omissions de tercers, o en cas que l’adreça de lliurament indicada per l’Usuari durant el procés de subscripció sigui incompleta, inexacta o incorrecta.
El lliurament es considera fet a partir del moment en què el Producte ha estat posat a disposició de l’Usuari o un tercer per aquest indicat, o que manifesti estar degudament autoritzat per l’Usuari per a la recepció del Producte a l’adreça d’enviament indicada durant el procés de subscripció.

Bookish no es responsabilitza de les incidències en l’enviament o recepció dels productes adquirits a la Plataforma per error en l’adreça postal facilitada per l’Usuari. En aquest supòsit, l’Usuari ha de posar-se en contacte amb la companyia a l’adreça electrònica contacto@bookish.es tan aviat com li sigui possible. En conseqüència, Bookish farà totes les accions que li siguin possibles per fer la modificació oportuna en el cas en què sigui possible. Els eventuals costos originats per aquesta circumstància correran a càrrec de l’Usuari.

Si en el moment del lliurament (primer intent) l’Usuari no és a l’adreça per a aquest efecte, l’empresa de repartiment li donarà instruccions per concertar la data de lliurament següent.
Per a la comoditat de l’Usuari, posem a disposició diversos mètodes d’enviament diferents, entre els quals el client pot triar abans de procedir al pagament.

10. Codis de descompte

De vegades podem oferir codis de descompte sobre alguns dels nostres Productes. Totes les característiques sobre el descompte, és a dir, percentatge de descompte, data de venciment del codi o qualsevol altra particularitat relacionada amb el codi i/o les seves restriccions, si escau, s’indicaran directament en el codi de descompte.

Amb la finalitat de fidelitzar o captar els Usuaris, Bookish pot organitzar a través del seu web diferents promocions i sortejos. Bookish regularà en cada cas les condicions de participació dels diferents sortejos i promocions mitjançant les corresponents bases legals i es reserva la facultat de modificar les condicions de qualsevol promoció o sortejos que organitzi, així com la de revisar, retenir el premi, suspendre temporalment o cancel·lar el sorteig o la promoció sense previ avís i de forma unilateral.

Així mateix, Bookish es reserva la facultat de revisar, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament de forma unilateral, sense avís previ i sense dret a indemnització, qualsevol subscripció d’usuari en què detecti indicis fraudulents o il·lícits de participació en sortejos o promocions, o contraris a les presents condicions generals, la llei o la bona fe de l’Usuari titular d’aquesta subscripció. Tot això, sense perjudici de les accions legals que puguin correspondre a Bookish en defensa dels seus drets i interessos.

11. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts relacionats amb la marca Bookish, dominis, logotips, dibuixos o documentació, packaging, etiquetes, embolcalls, incloent-hi software, programes informàtics o qualsevol element que pugui ser susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que puguin ser d’accés als Usuaris, són propietat de Bookish (o de tercers llicenciadors) i queden expressament reservats tots els drets d’ús sobre aquests.

L’Usuari pot fer ús d’aquests drets únicament en la forma en què Bookish li ho autoritzi expressament, o els qui li van atorgar llicència per al seu ús.‍

Qualsevol ús indegut del servei o de les obligacions per part de l’Usuari pot derivar, a discreció de Bookish, en la cancel·lació del compte de l’usuari o en la suspensió del servei fins que es resolgui la incidència, si escau.

Així mateix, l’Usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni modificar de cap manera:
- Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que, bé Bookish o els legítims titulars dels drets, incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com, per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).
- Els dispositius tècnics de protecció o identificació que pugui contenir el material objecte de propietat intel·lectual o industrial (com, per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

L’Usuari reconeix que, en virtut de les presents condicions generals d’ús, Bookish no cedeix ni transfereix a l’Usuari cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial de la seva propietat, o sobre qualssevol drets de terceres parts. Bookish només n’autoritza a l’Usuari l’accés i ús de conformitat amb els termes indicats en aquests termes i condicions. Per tant, Bookish no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial diferent de la que expressament es detalla en la present clàusula.
Els Usuaris no estan autoritzats a copiar, distribuir, transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altra forma, desplegar activitats que comportin l’ús comercial dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Bookish, sigui amb caràcter parcial o total, sense que consti el consentiment exprés, atorgat per escrit, del legítim titular dels drets d’explotació.

Bookish es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que li corresponguin, incloent-hi qualsevol autorització i/o llicència.

Bookish es reserva el dret de resoldre o modificar, en qualsevol moment i per qualsevol causa, les llicències atorgades en virtut dels presents termes i condicions. Sense perjudici d’això, Bookish pot emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part de l’Usuari que:
- No sigui conforme a les condicions generals d’ús aquí especificades;
- Infringeixi o vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial, d’imatge, o altres d’anàlegs de la societat o de qualsevol altre tercer legítim titular; o infringeixi qualsevol normativa que sigui d’aplicació.

Drets de propietat intel·lectual i/o industrial derivats dels productes:
La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels llibres i/o productes constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de Bookish o del titular d’aquests drets, i pot donar lloc a l’exercici de les accions judicials o extrajudicials que els puguin correspondre en l’exercici dels seus drets.

12. Responsabilitats de l’usuari

L’Usuari es compromet, amb caràcter general, al compliment de les presents condicions generals.

Els Usuaris són completament responsables de l’accés i ús correcte de la Plataforma i els seus continguts, amb subjecció a la legalitat vigent, així com als principis de bona fe, els bons costums i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús, la participació o l’aprofitament, per part de l’Usuari, fraudulent, abusiu i/o contrari a les presents condicions generals, la llei i la bona fe de qualsevol promoció o sorteig organitzat per Bookish. Així mateix, queda expressament prohibit el registre múltiples vegades d’un mateix Usuari al Web a través de diferents comptes de correu electrònic.

A més, l’Usuari s’obliga a no difamar, emmagatzemar, difondre des de la Plataforma o a la Plataforma contingut, material o informació de caràcter pornogràfic, amenaçador, xenòfob, violent, que atemptin contra la raça, sexe, religió i/o ideologia o contra la moral, l’ordre públic i els drets fonamentals, així com contra les llibertats públiques, l’honor, la intimitat.

Els Usuaris s’han d’abstenir d’utilitzar els continguts de la Plataforma amb finalitats o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets o interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar la Plataforma, els seus continguts i els seus serveis. Bookish es reserva el dret, sense avís previ, d’excloure dels seus registres aquells Usuaris que consideri que fan un ús inapropiat de la Plataforma o consideri que incompleixen les condicions del present document.

Així mateix, l’Usuari es compromet a custodiar la contrasenya identificativa per fer ús dels Serveis disposats en la Plataforma, i es compromet a no cedir-ne l’ús a tercers, assumint personalment la responsabilitat per qualsevol perjudici derivat de l’ús indegut de la contrasenya o l’ús de la Plataforma.

L’Usuari s’obliga a no compartir informació de caràcter privat de tercers per fer impressions a través de la Plataforma.

Per part seva, Bookish es reserva el dret a eliminar i/o bloquejar qualsevol compte d’Usuari que consideri o del qual tingui indicis suficients que està incomplint les presents condicions generals.

Bookish no comprovarà aquests extrems, ni es responsabilitzarà de les conseqüències que poguessin derivar d’aquest incompliment, tant davant de l’Usuari com davant de tercers.
L’Usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús dels serveis que s’ofereixen a través de la Plataforma té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, de manera que l’Usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Bookish o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents condicions generals, o de la legislació aplicable en relació amb la utilització dels serveis de Bookish.

13. Responsabilitats de Bookish

Bookish no garanteix el nivell de funcionament de la xarxa d’internet. El Servei pot no estar disponible o veure’s limitat en qualsevol moment i per qualsevol motiu fora de control de Bookish, sigui per emergències, sobrecàrrega de connexions, fallada de l’enllaç, problemes en equips de xarxa, transferències o força del senyal. Bookish no es responsabilitza de les dades, missatges o pàgines perdudes o no desades per problemes de rendiment del servei d’internet.

Bookish no és cap cas responsable del contingut, funcionament i/o política de protecció de dades o altres termes previstos en altres llocs web als quals en algun cas pugui accedir-se per la inclusió d’un vincle o enllaç (links) a la Plataforma, ni dels continguts, serveis o productes que s’hi ofereixin, excepte si aquests altres llocs són propietat de Bookish. Els eventuals hiperenllaços continguts a la Plataforma poden dirigir a llocs web de tercers. Bookish els incorpora per facilitar la navegació de l’Usuari, i en cap cas assumeix responsabilitat pel contingut, la informació o els serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tenen exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap mena de relació entre l’esmentat tercer i Bookish.

Bookish es reserva el dret a modificar el contingut del lloc web sense avís previ.

14. Limitació de responsabilitat de Bookish

Bookish no pot ser considerada responsable del contingut dels llibres i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que puguin emetre els Usuaris sobre els llibres i/o Productes, de les conseqüències de les quals es fa enterament responsable l’Usuari que encarregui el servei.

Bookish no és l’autora dels llibres, de manera que no respon al voltant de la seva autoria, ni sobre qualsevol reclamació de tercers derivada d’una eventual infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial.

Bookish no es responsabilitza de l’ús que l’Usuari fa de la seva contrasenya i/o clau d’accés a la Plataforma. La informació de la contrasenya és particular de cada Usuari i no pot compartir-se amb altres persones. Si escau, l’Usuari es responsabilitza de l’ús que facin de la seva contrasenya persones alienes a l’Usuari.

Bookish no queda vinculada pels compromisos o promeses fets per persones alienes a la seva empresa, ni per expectatives errònies respecte dels Productes per part de l’Usuari.

15. Reclamacions

En el supòsit de qualsevol reclamació i/o incidència imputable a Bookish relacionada amb la prestació del Servei, aquesta disposa d’un procediment de reclamació que es gestiona mitjançant l’adreça de correu electrònic contacto@bookish.es.

Iniciada aquesta comunicació, Bookish treballarà juntament amb l’Usuari per recopilar la informació necessària sobre la seva reclamació i/o incidència. Bookish es compromet a posar-se en contacte amb l’Usuari davant de qualsevol reclamació, en un termini no superior a setanta-dues (72) hores.

16. Tractament de dades personals

Totes les dades personals proporcionades per l’Usuari a través dels formularis de registre i de contractació dels Serveis seran tractades de manera confidencial i d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a la nostra Política de privacitat.

17. Independència de les clàusules

Si qualsevol de les clàusules de les presents condicions d’ús fosnul·la de ple dret o anul·lable, es tindrà per no posada. Aquestadeclaració de nul·litat no invalidarà la resta de condicions d’ús,que mantindrà la seva vigència i eficàcia entre Bookish il’Usuari.

18. Legislació aplicable i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola, que és d’aplicació en tot allò no disposat en aquestes condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució. En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les condicions, els jutjats competents seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció.

Així mateix, l’Usuari pot resoldre de forma amistosa incidències que es poguessin produir durant la relació contractual a través de la Plataforma impulsada per la Comissió Europea:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES.

19. Modificació de les condicions generals

Bookish es reserva el dret a modificar el present document de condicions d’ús en qualsevol moment. En cas de fer algun canvi de les condicions de ús, es publicaran a la Plataforma i se n’indicarà la data de publicació, perquè l’Usuari conegui la data en què s’ha fet efectiva aquesta modificació. En qualsevol cas, Vostè rebrà una notificació a través de mitjans electrònics sobre l’actualització de les condicions d’ús de Bookish amb anterioritat a la seva publicació a la Plataforma.

Una vegada hagi rebut la notificació pertinent sobre la modificació de les condicions d’ús, Vostè podrà rescindir el contracte prèviament a la data en què entrin en vigor les noves condicions d’ús, o podrà optar per la continuació del seu accés i utilització de la Plataforma.

Data de publicació: Barcelona, 1 de juny de 2021.